Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
De rechtspersoon die onder de handelsnaam Arbo-Zuid producten en diensten aanbiedt;

Opdrachtgever:
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten of diensten te verlenen

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen, overeenkomsten, producten en diensten tussen opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere Algemene Voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging, c.q. het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele toepasselijke Algemene Voorwaarden, waarnaar de opdrachtgever bij zijn opdracht of anderszins verwijst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen te worden. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 4. Indien van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door opdrachtnemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.
 2. Alle offertes worden gedurende één (1) maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 4. De offerte maakt deel uit van de overeenkomst.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de ontvangst van de acceptatie van een offerte door de opdrachtgever schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel een schriftelijke overeenkomst door partijen is getekend.
 6. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk medegedeeld heeft met deze afwijkingen ten opzichte van de offerte in te stemmen.
 7. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
 8. De prijzen in offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Incidentele diensten, waaronder begrepen losse verrichtingen

 1. De overeengekomen dienstverlening wordt verricht als incidentele dienst op basis van de actuele tarievenlijst van opdrachtnemer, tenzij is overeengekomen dat deze tegen een abonnementstarief plaatsvindt.
 2. Diensten waarvoor een abonnementstarief is overeengekomen worden als incidentele dienst verricht en gefactureerd indien:
  1. het afgesproken aantal diensten binnen een abonnement wordt overschreden;
  2. de frequentie van de te verlenen diensten binnen een abonnement hoger is dan afgesproken.
 3. Incidentele diensten zullen op basis van de actuele tarievenlijst, dan wel op basis van een andere schriftelijke afspraak met de opdrachtgever, achteraf aan de werkgever worden gefactureerd.

Artikel 5 Abonnementen

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening wordt afgenomen op basis van een abonnement dient dit te blijken uit de offerte of de opdrachtbevestiging.
 2. Indien de dienstverlening is overeengekomen in combinatie met het aangaan of voortzetten van een verzekeringsovereenkomst wordt deze beschouwd als zijnde afgenomen op basis van een abonnement.
 3. Wijzigingen in abonnementen zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Bij dergelijke wijziging heeft opdrachtnemer het recht de tarieven te wijzigen.
 4. De abonnementsprijs wordt door opdrachtnemer jaarlijks vooraf gefactureerd. Indien de dienstverlening is overeengekomen in combinatie met het aangaan of voortzetten van een verzekeringsovereenkomst kan de abonnementsprijs in de verzekeringspremie zijn opgenomen.

Artikel 6 Duur overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst is gelijk aan de periode die partijen overeenkomen en bevestigen in de schriftelijke opdrachtbevestiging.
 2. De overeenkomst kan door elk van beide partijen worden opgezegd per aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.
 3. Indien de overeenkomst niet tegen het einde van de overeengekomen duur wordt opgezegd conform het in het tweede lid van dit artikel bepaalde wordt hij stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden.
 4. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, dan wel indien beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Indien opdrachtgever meent dat er sprake is van overschrijding van een uitvoeringstermijn dient hij dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.
 6. Indien de opdrachtgever, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft de opdrachtnemer naar vrije keus het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de totale opdracht.
 7. Indien de dienstverlening is overeengekomen in combinatie met het aangaan of voortzetten van een verzekeringsovereenkomst kan opdrachtnemer de overeenkomst beëindigen op het moment dat de verzekeringsovereenkomst eindigt, zonder dat de in het tweede lid van dit artikel bedoelde opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.

Artikel 7 Omvang en uitvoering diensten

 1. De dienstverlening van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever omvat de in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst genoemde diensten.
 2. De door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde adviseurs dan wel andere medewerkers van opdrachtnemer richten zich voor wat betreft hun werkzaamheden voor zover van toepassing waar mogelijk naar het professioneel statuut van hun beroepsvereniging, ongeacht of opdrachtnemer dan wel diens medewerker van deze vereniging lid is, indien en voor zover genoemd statuut in het maatschappelijk verkeer geacht kan worden algemeen aanvaarde normen te bevatten waaraan een deskundige en bekwame beroepsbeoefenaar zich bij de uitoefening van zijn werkzaamheden behoort te houden.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle informatie welke de opdrachtnemer nodig heeft voor deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen zonder dat de opdrachtgever daaraan het recht kan ontlenen reeds betaalde bedragen als onverschuldigd betaald terug te vorderen. Opdrachtnemer heeft voorts het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. De opdrachtgever kan ziek- en herstelmeldingen van (ex)werknemers uitsluitend doorgeven via het door opdrachtnemer aangewezen of ter beschikking gestelde digitale platform.
 8. De opdrachtgever verleent de medewerkers van opdrachtnemer toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
 9. Opdrachtnemer heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en / of voorwaarden tussentijds te wijzigen zonder dat hierdoor een recht op tussentijdse beëindiging door opdrachtgever ontstaat.

Artikel 8 Tarieven

 1. De diensten zullen worden geleverd tegen de in de overeenkomst genoemde tarieven.
 2. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de tarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst op ieder moment te wijzigen. Van een tariefaanpassing zal een maand voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de tariefaanpassing schriftelijk mededeling worden gedaan. Indien een tariefaanpassing plaatsvindt binnen één (1) maand na het sluiten van de overeenkomst en de aanpassing strekt ten nadele van opdrachtgever, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid binnen de genoemde termijn van een maand voorafgaand aan de tariefaanpassing, de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van artikelen 13 en 15 van de Algemene Voorwaarden.
 3. Opdrachtnemer kan, gedwongen door bijzondere omstandigheden, anders dan genoemd in lid 1, bijvoorbeeld als gevolg van wettelijke voorschriften, de tarieven op ieder moment met onmiddellijke ingang wijzigen.
 4. De tarieven voor de geleverde diensten buiten Nederland worden vastgesteld aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven van de deskundigen die zijn ingezet voor de dienstverlening.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht haar tarieven en abonnementsprijzen op 1 januari van ieder jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de NZA-index over het verstreken jaar, zonder dat opdrachtgever daaraan het recht kan ontlenen de overeenkomst tussentijds te ontbinden.

Artikel 9 Informatie en medewerking

 1. De opdrachtgever verleent opdrachtnemer en zijn medewerkers toegang tot zijn bedrijf en stelt hen in de gelegenheid goed inzicht te krijgen in de voor de goede uitvoering van het werk vereiste (beleids)documenten en dossiers, alsmede indien dit aansluit bij de aard van de opdracht, in de arbeidsomstandigheden en bedrijfsvoering.
 2. De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer informatie die de opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht om tot een goede uitvoering van de werkzaamheden te kunnen komen.
 3. Indien de opdrachtnemer de werkzaamheden verricht ten kantore van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever zorg voor adequate kantoorfaciliteiten.

Artikel 10 Inschakeling derden

 1. Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de overeengekomen diensten indien nodig gebruik te maken van derden, waaronder mede begrepen worden zuster-, dochter- of moedervennootschappen. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens bedongen voor deze derden.
 2. Indien opdrachtnemer externe deskundigen inschakelt, waaronder begrepen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebureaus et cetera, zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende externe deskundige(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe deskundigen. Tenzij anders overeengekomen geschiedt inschakeling van externe deskundigen namens en voor rekening en risico van opdrachtgever. De kosten van de externe deskundige(n) worden direct gefactureerd aan dan wel doorbelast aan opdrachtgever, tenzij deze kosten uitdrukkelijk onderdeel zijn van het overeengekomen tarief of de overeengekomen abonnementsprijs.
 3. Opdrachtnemer is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de overeengekomen diensten ingeschakelde derden die niet zijn aan te merken als externe deskundige in de zin van het hiervoor in artikel 10.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus et cetera.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer zal alle informatie betreffende het bedrijf en de bedrijfsvoering door de opdrachtgever, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en er voor zorgdragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden kan geraken, indien en voor zover opdrachtnemer niet rechtens gehouden is bedoelde informatie aan derden te verstrekken.
 2. De voor of namens opdrachtnemer werkzame medewerkers zijn indien en voor zover van toepassing onderworpen aan het voor hen geldende beroepsgeheim.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Met betrekking tot de door of namens opdrachtnemer geleverde producten en diensten berust het auteursrecht bij opdrachtnemer. De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld blijven eigendom van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer mag, met inachtneming van het in artikel 11.1 bepaalde, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend of aan opdrachtnemer bekend was op het moment van de inbreuk.

Artikel 13 Facturering en betaling

 1. Facturering van de geleverde diensten gebeurt achteraf bij het afronden van de werkzaamheden, of tussentijds of vooraf zoals overeengekomen in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst.
 2. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geschiedt facturering van nog niet betaalde en wel geleverde diensten direct per datum van de beëindiging.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht 1,5 % rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan, dat betaling van het ingevolge de factuur verschuldigde na verloop van de eerstgenoemde termijn van 30 dagen achterwege is gebleven.
 4. Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen treedt automatisch – zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist – het bepaalde in lid 3 van dit artikel in werking.
 5. De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden.
 6. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de financiële positie van een opdrachtgever een risico voor opdrachtnemer kan betekenen, is opdrachtnemer gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en / of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 8. Alle kosten, betrekking hebbende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of andere vormen van indirecte schade, hoe ook genaamd,
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is voorts beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever over het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden voor zijn dienstverlening heeft gefactureerd en zal in ieder geval nimmer meer bedragen dat de schadevergoeding die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer in een voorkomend geval zal worden uitgekeerd.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van deopdrachtgever ), die zouden kunnen voortvloeien uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, waaronder begrepen aanspraken met betrekking tot inbreuken door opdrachtnemer op intellectuele eigendomsrechten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de werkgever of een (ex)werknemer door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 6. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
 7. In geval opdrachtnemer lopende ziektegevallen overneemt van de voormalige Arbo-dienst van de opdrachtgever, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen of nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.
 8. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.

Artikel 15 Tussentijdse Ontbinding

 1. Indien zich de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals werkstaking, ziekteverzuim van personeel van opdrachtnemer langer dan 9 dagen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden), contingenteringen en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer c.q. bij leveranciers van opdrachtnemer, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en / of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door leveranciers, waardoor opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
 3. Elk van de partijen bij deze overeenkomst is gerechtigd deze tussentijds te ontbinden indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst door de andere partij en deze andere partij de tekortkoming, nadat hij daarvan schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte is gesteld, niet binnen 30 dagen na ontvangst daarvan heeft opgeheven.

Artikel 16 Voorziening in geval van onverbindendheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 2. Opdrachtnemer verbindt zich om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 17 Klachten

 1. Indien een opdrachtgever klachten heeft over de dienstverlening van opdrachtnemer, dient hij deze onmiddellijk schriftelijk aan de directie van opdrachtnemer mede te delen.
 2. Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen inhoudelijk op een klacht reageren.

Artikel 18 Geschillen

 1. Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van een nadere overeenkomst welke van zodanige overeenkomst uitvloeisel mocht zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst, ongeacht of een van beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen, voor zover behorende tot de competentie van de rechtbank, worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarin zich de hoofdvestiging van opdrachtnemer bevindt.